Jumat, 25 Mei 2018

Perihal Kostum Pekerja

Konveksi Seragam Kerja Surewi Eka yuniphorma mhanaje tya sanghatanecya karyakarinita bhaga gheta asatana ekhadya sanghatanecya sadasyanni paridhana kelele kapade. Adhunika yuniphorma bahuteka vela sasastra dale ani polisa, apatkalina seva ani suraksa raksaka, kahi karyasthale ani sala ani karagrhatila kaidyansarakhya ardhasainika sanghatananni paridhana kele jatata. Kahi desammadhye, kahi itara adhikari dekhila tyan cya kartavyata ganavesa ghalatata; ase amerikecya pablika heltha sarvhisacya kamisanada korpsa kinva phren ca pripedace prakarana ahe. Kahi sansthansathi, jase ki polisa, sadasyanna vardica posakha karane bekayadesira tharu sakate kamagara kahivela ekasamana kinva eka svarupatila korporeta kapade kinva itara bolatata. Kamagaranna ekasamana posakha ghalane avasyaka ahe kirakola kamagara, bamka ani posta ophisa kamagara, sarvajanika suraksa ani arogya karmacari, blyu kolara karmacari, vaiyaktika prasiksaka heltha klabamadhye, unhali sibiran ce prasiksaka, la'iphagardasa, janatara, pablika tranjhita karmacari, tovinga ani traka calaka, e'arala'ina karmacari ani sutti oparetara, ani bara, restoranta ani hotela karmacari. Ya sansthandvare ganavesaca vapara anekada bramdinga ani eka manaka koraporeta pratimeca vikasa karanyaca eka prayatna asato parantu ganavesa ghalanyasathi avasyaka asalelya karmaca-yanvara dekhila tyace mahattvapurna parinama hotata. Tarma vardi disabhula karanari asu sakatata karana karmacari nehami purnatah ekasamana disata nahita ani nehami tyan cya posakha madhye sansthece pratinidhitva karita asatana nehami sansthedvare pradana paridhana ghalu sakata nahi. Raphayali ani preta (1 99 3) yanni sanghatanecya dresavara saiksanika kamane dresacya ekasarakhepana (ekajinasipana) eka parimana mhanuna sandarbhita kele ani eka dusare mhanuna visistata darsavili. Udaharanartha, kalya rangacya sarva karmacari visista disu sakatata ani asa prakare sansthece pratinidhitva karatata jari tyan ca posakha kevala tyan cya svarupatila rangataca nasuna tyacya vaisistyammadhila nasato. Praeta amda raphayali, (1 99 7) karmacari ani vyavasthapanadaramyana sangathanatmaka vetanavisayice sangharsa he varnana karate karana dresingace pratinidhitva karanare sakhola artha ani olakha yanvisayice sangharsa. Ani praeta amda raphayali (2001) he eka ase varnana kele ahe ki je lokasan cara vyakaranane ekatra yena-ya cinhe ani kalakrtin ce eka mothe samuha mhanuna olakhale jatata. Perihal Kostum Pekerja

Kamis, 03 Mei 2018

Perihal Situs Web

Kursus Website DUMET School En webbsida (aven skrivet som webbsida) ar ett dokument som ar lampligt for World Wide Web och webblasare. En webblasare visar en webbsida pa en bildskarm eller mobilenhet. Webbsidan betyder vanligtvis vad som ar synligt, men termen kan ocksa referera till en datafil, vanligtvis skrivet i HTML eller ett jamforbart markup sprak. Webblasare samordnar olika webbresurselement for den skrivna webbsidan, till exempel stilark, skript och bilder, for att presentera webbsidan. Typiska webbsidor ger hypertext som innehaller en navigeringsfalt eller en sidobalkmeny som lankar till andra webbsidor via hyperlankar, ofta refererade till som lankar. I ett natverk kan en webblasare hamta en webbsida fran en fjarrwebbserver. Webbservern kan begransa atkomsten till ett privat natverk, t.ex. ett foretags intranat. Webblasaren anvander Hypertext Transfer Protocol (HTTP) for att gora sadana forfragningar. En statisk webbsida (ibland kallad en platt sida / stationar sida) ar en webbsida som levereras till anvandaren exakt som lagrad, i motsats till dynamiska webbsidor som genereras av en webbapplikation. Foljaktligen visar en statisk webbsida samma information for alla anvandare, fran alla sammanhang, med forbehall for moderna mojligheter hos en webbserver for att forhandla innehallstyp eller sprak i dokumentet dar sadana versioner ar tillgangliga och servern ar konfigurerad att gora det. Perihal Situs Web